Asmens duomenų tvarkymo e.busturas.lt svetainėje taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Asmens duomenų apsaugos Šiaulių elektroninio bilieto informacinėje ir papildymo svetainėje e.busturas.lt (toliau – e.busturas.lt ) taisyklės (toliau - „Taisyklės“) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas UAB “Busturas”, įmonės kodas 144127993, savo e.busturas.lt svetainėje (toliau - UAB “Busturas”) tvarko Pirkėjų asmens duomenis.
 2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 3. E. busturas.lt nurodydami savo asmens duomenis, Pirkėjai sutinka, kad UAB “Busturas” juos valdys ir tvarkys šiose Taisyklėse bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 4. UAB “Busturas” vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
   1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis šių taisyklių;
   2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
   3. UAB “Busturas” yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
   4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB “Busturas” arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
  4. Asmens duomenys atnaujinami tik remiantis Pirkėjo e.busturas.lt registracijos formoje pateikiama atnaujinta informacija.
   1. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
   2. Asmens duomenis tvarko tik UAB ,,Busturas“ vadovo įgalioti darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia jo darbo santykiai su UAB ,,Busturas“, arba kai UAB ,,Busturas“ vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.
   3. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
   4. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 5. Naudotis e. busturas.lt paslaugomis turi teisę:
  1. visi veiksnūs fiziniai asmenys nuo 18 metų amžiaus;
  2. nepilnamečiai LR CK nustatyta tvarka tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai teisėtai valdo savo e. bankininkystės sąskaitą;
  3. juridiniai asmenys;
  4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

 1. UAB “Busturas” gerbia kiekvieno pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, teisė į lengvatą, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
  1. apdoroti prekių ir/ar paslaugų užsakymus;
  2. išrašyti finansinius dokumentus;
  3. spręsti problemas, susijusias su prekių ir/ar paslaugų įsigijimu e. busturas.lt;
  4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 
 2. Registracijos e. busturas.lt metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
 3. Tvarkydama ir saugodama Pirkėjų asmens duomenis UAB “Busturas” įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Įgyvendinamos priemonės atitinka antrajam asmens duomenų saugumo lygiui keliamus reikalavimus, nustatytus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintuose Bendruosiuose reikalavimuose organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms 
 4. UAB “Busturas” gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes ir/ar paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 5. Pirkėjo asmens duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie sistemos. Pasibaigus nurodytam saugojimo terminui Pirkėjo asmens duomenys yra sunaikinami. 
 6. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas atliekantys darbuotojai, pastebėję, kad duomenų subjekto teisės negali būti tinkamai įgyvendinamos dėl duomenų saugumo pažeidimų, privalo imtis būtinų priemonių šiems pažeidimams ištirti ir pašalinti. 


III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 1. UAB “Busturas” pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
  1. tik šio dokumento 7 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
  2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

 1. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

V. INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS

 1. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:
  1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių sąlygų ar kitų įstatymų nuostatų;
  2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir taip netekti teisės naudotis šios e. busturas.lt svetainės paslaugomis ir privilegijomis .
 2. UAB “Busturas” gavę Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu ebilietas@busturas.lt arba paštu - Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai ).


VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS

 1. UAB “Busturas” turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles apie tai pranešdamas e. busturas.lt svetainėje arba Pirkėjo nurodytu el. paštu.
 2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami e. busturas.lt svetainėje.
 3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu ( el. paštu ebilietas@busturas.lt arba paštu - Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai ) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis e. busturas.lt paslaugomis.
 4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e. busturas.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.